Formulário de pesquisa

Rénigoy de Apostol 12:12

12Amun énggétiga noy ni, méntaus mangéy dob lawi Mariahe idéng Juan Markose. Diyo ménlimud i médoowe étéw démasal.