Formulário de pesquisa

Markos 6:48

48Atin énggito no kérégénan i de kuyugén mémurah bé awang ruwe, non gérumfaka roy réfuruhe. Mélaw amun lingkuwogén mangéy fuweh, ménangéy i Jesuse dob berowe magéw dob rotor i dogote. Géfédéw damén gélamfasa no bero,