Formulário de pesquisa

Markos 9:14

Dénédél Jesusey saitane

14Atin amun énggumaha ro Jesusey de ségiyo kuyugén, énggito roy dakéle ménlimud do étéw diyo so. Atin wén i de témoro bé kitab i de Judio séédél bé de kuyugén.