Formulário de pesquisa

Mateo 13:22

22Atin ay niy atag i de béne ménsawér dob de duwaléy suwar. Fénggiring ro bé de étéw énggélingoo roy kébéréh i Tuluse éndob ténagak ro non ménangga ro saén bé de kébuku ro bé de kéfaguyag ro brab kéuyot ruwe waléy kawasa dob ni duniya. Ségiléw ro bé de nohok ménléhu non ménéfuk ro bé de suwar. Enda mélaw ménggonok ro.