Formulário de pesquisa

Mateo 16:12

12Tidéw béno, i de kuyugén énggésobuto ro bé féingaté Jesuse bero bé kétoro i de Fariseo brab de Saduseo. Atin énggétiga ro békén nuretén i fantage bé tintuwe fégéfééruk fan.