Formulário de pesquisa

Matalikilo 7:17

17Lino izambangulwe lyamaanzi lyakali ansi mazuba aali makumi one, nkabela maanzi akavula, akasumpula bwaato akubutola kujulu kuzwa ansi.