Formulário de pesquisa

Myeelwe 10:6

6Lino kuciindi cakulilisya lwabili, inkamu zyabantu ziyakide zilao kulubazu lwakumusanza zilanyamuka. Kulilisya kwamweembo ncecitondezyo cakweenda.