Formulário de pesquisa

Myeelwe 4:23

23nkokuti boonse bali amyaka iili makumi otatwe kusikila makumi osanwe, boonse bakonzya kucita milimo, bakonzya kubeleka mutente lyambunganino.