Formulário de pesquisa

Senesi 4:1

1PEA naʻe ʻilo ʻe ʻAtama ʻa hono ʻunoho ko ʻIvi; pea tuituʻia ia, pea fanauʻi ʻa Keini, pea pehē ʻe ia, “Kuo u maʻu ha tangata meia Sihova.”