Formulário de pesquisa

Nomipā 3:50

50Naʻe maʻu ʻe ia ʻae ngaahi paʻanga mei he ʻuluaki fānau ʻi he fānau ʻa ʻIsileli; ko esikeli ʻe afe ma tolungeau ma onongofulu ma nima, ʻo fakatatau mo esikeli ʻoe faletapu: