Formulário de pesquisa

1 Timothy 2

1Ngayu karungka ninga nanginkanyi jangkurranyi. Kudanyu barri ngayu karungka ninga. Marda narrimi kudanyu yanyba mududu Kudkanyi. Marda narrimi yanyba mududu Kudkanyi yalungi yingkamukuyngka bukambijuyngka. Marda narrimi karu Kud, narri mirnarrijba muwa nangangi. Mirnarrijba narri muwa nangangi Kudkanyi, yabimbangangi nyulu kunyba yaji narringi. Marda narrimi karu Kud, narri mirnarrijba muwa nangangi, baki marda narrimi yanyba mududu Kudkanyi yalungi bukambijuyngka. 2Marda narrimi yanyba mududu Kudkanyi yalungi mambukamukuyngka wandijiyana. Marda narrimi yanyba mududu Kudkanyi yalungi, mambukamukuyngka jurjkanyi, baki mambukamukuyngka Kubaminkanyi, baki mambukamukuyngka ngarrkadabawarrayngka. Marda narrimi yanyba mududu Kudkanyi yalungi, miku jayalu yabimba kiji yingkamukuyngka, baki jangambala jungku mardumardu muwa, mikuyaji kijinyi. 3Nani barri jala ngambala yanyba mududu Kudkanyi yalungi mambukamukuyngka, marda yalungi bukambijuyngka, baki Kud nyulu mirnarrijba muwa ngambalangi. Nanda kunyba barri, yanybikanyi mududu Kudkanyi nani barri. Baki marrimbaka nyulu ngambalanya mardarda Kudwanyi. Mankuka nyulu nanda jangkurr, jala ngambala yanyba nangangi. Mirnarrijba nyulu muwa nanankanyi ngambalanginkanyi jangkurranyi. 4Nulijba nyulu marrimbikanyi yalunya mardarda. Nulijba nyulu marrimbikanyi yalunya mardarda bukambiju, marda nganinymuku marda jibarrimuku. Jaliyi yalu manku nangangi duja jangkurr, jaliyi yalu kuyu nangangi duja jangkurr, baki janyulu marrimba yalunya mardarda. 5Ngawamba yingamali nyulu duja Kud, miku yingkanyi. Wabula barri ngambala jungkuyi barrinani ngurranyimuku nangangi Kudkanyi, ngala Jisus Krayiswanyi nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi malumba nangandu Kudnyina. Ngawamba yingamalinyi nganinyiwanyi, Jisus Krayiswanyi, nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi malumba nangandu Kudnyina. 6Ngala Jisus Krayis barri, janyba nangki, jungkungangi ngambala balkina yuwana Kudkanyi. Daba yali Jisus Krayis kurdanba, ngambalanginkanyingangi balkinyi yajinyi. Nanankardi barri, jaliyi ngambala durrijba nanda yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki janyulu marrimba ngambalanya mardarda Kudwanyi. Janyulu marrimba yalunya mardarda, bukambiju jala yalu durrijba nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Miku nyuliyanyi yabimba balki yaji Jisus Krayiswanyi. Miku. Ngala janyba nangki ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Janyba nangki Jisus Krayis, baki nanijba barri miku nyuliyi daba ngambalanya Kudwanyi. Miku nyuliyi daba ngambalanya ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Miku nyuliyi daba ngambalanya, janybangangi nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. 7Baki manjijbayi ngana Kudwanyi. Manjijbayi ngana karunki yalunya jala yalu miku Jumuku, jala yalu ngurranyimuku ngaki. Manjijba ngani karunki yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Karu ngayi yalunya Jisus Krayiskanyi, jali nangka janyba yalungi marda. Janyba nangki Jisus yalungi marda ngurranyimukuyngka, baki nanijba barri janyulu manjamanjamba yalungi balki yaji marda Kudwanyi, jaliyi yalu kuyu nangangi jangkurr. Nayinda jangkurr, karu jala ngayu yalunya marda, nayinda duja jangkurr. Nayinda jangkurr duja, yurlurrmba. Miku ngayimi jujijba. Ngaki jangkurr yurlurrmba. Barriwa.

8Nulijba ngayu yalungi krisjinmukuyngka, yalu yanybikanyi mududu nangangi Kudkanyi. Bukambiju Krisjinmuku wandijiyana, marda yalimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Jala yalu yanyba mududu nangangi, baki marda yalungkimi miku jakakajba. Marda yalimi miku ngarrangarra muwa jala yalu yanyba mududu Kudkanyi. Ngala marda yalimi jungku mardumardu muwa jala yalu yanyba mududu nangangi. Barriwa. 9Karu janinga jibarrimukuyngka. Marda yalimi miku nulijba kajanyi kunybanyi jumbalanyi. Marda yalimi miku jungku barrinani barrarrakijba nangka. Marda yalimi miku jungku jirdi buyingkiyngkanyi jumbalanyi yurrngumba, ngala marda yalimi muningka jungku jumbalanyi. 10Nanamuku jibarrimuku jala yalu nulijba jungunkanyi kunyba Krisjin, marda yalimi maruka muwa yalungi yingkamukuyngka. Marda yalimi yabimba kunyba yaji yingkamukuyngka yurrngumba. Baki jayalunya jingkijba Kudwanyi, yalu jungkuka kunyba nangangi, yabimbangangi yalu kunyba yaji yingkamukuyngka. Miku yalu kunyba, kajangangi yalungi kunyba jumbala. Miku. Yalu kunyba Krisjin, jala yalu yabimba kunyba yaji yingkamukuyngka. 11Marda yalimi karda jungku jurjina, jibarrimuku. Marda yalimi manku nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda yalimi kudanyu manku nangangi jangkurr, baki jayalu jingkijba nanda jangkurr nangangi. Marda yalimi mirnarrijba muwa jala yalu manku nanda jangkurr. Marda yalimi miku jungku barrinani walkurra mambuka jurjina, ngala marda yalimi karda jungku mankunkanyi jangkurr. 12Mardakimi jibarrimuku miku jungku barrinani mambukamuku jurjkanyi. Ngala ngawamba nganinymuku, marda yalunjalimi milidimba jurjina. Ngala jibarrimuku, marda yalimi jungku kardarda jurjina. 13Nani barri marda yalimi jungku karda, yabimbangangi nyuli nanda nganinyi waluwa jibarrinyi Kudwanyi. Waluku nyuli yabimba nanda nganinyi, niji nangangi Yadam, baki bayngkani nyuli yabimba jibarri, nangangi niji Yib. Waluwa nyuli yabimba nganinyi, baki bayngkani jibarri. 14Baki baku barri yanybayi miya jibarrinyi, jujambayi jibarri nanangini miyawanyi. Waluku karuyi bulanya Kudwanyi, miku buliyi jarrba mama yingamalinanyi kurndananyi. Ngala jujambayi jibarri nanangini miyawanyi, baki nyuli jarrba nanda mama. Baki kamu barri nanangini nganinyiwanyi, marda nyuli jarrba nanda mama nanamunanyi kurndananyi. Miku nyuliyanyi jujamba nganinyi nanangini miyawanyi, ngala jarrbayi nanda mama nganinyiwanyi. Jingkijbayi, marda nyulimi miku jarrba mama, karuyingangi nganinyi Kudwanyi, miku jarrkanyi nanda mama. Jarrba buli mama, baki jingkijbayi, buli jungku balkina yuwana Kudkanyi. Barriwa. Yi, jujambayi nanda jibarri miyawanyi, baki nanankardi barri marda yalimi jungku karda jurjina jibarrimuku. Marda yalimi miku jungku barrinani mambukamuku yalungi nganinyimukuyngka. 15Marda yalimi waki wayka barndana jibarrimuku. Marda yalungkimi binandaba bardardanyi. Marda yalimi jardiykunumba yalunginmuku bayamuku, marda yalunjalimi lalanba yurrngumba. Nani barri marda yalimi waki, baki marda yalimi maruka muwa nangangi Kudkanyi yurrngumba. Ngala marda yalimi miku nulijba jungunkanyi barrinani mambuka jurjkanyi. Miku. Jala yalunjalu lalanbawarr yalunginmuku bayamuku, baki milidimba yalunya nangangi Kudkanyi, baki jayalu jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Baki marda yalimi yabimba kunyba yaji yingkamukuyngka marda. Baki jayalunya marrimba mardarda yurrngumba Kudwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index