Formulário de pesquisa

1 Timothy 3:12

12Nanda wakiwarr jurjkanyi, marda nyulimi jungku ngawamba yingamaliyngka jirdi maninganjanyi. Marda nyulimi jungku mambuka yalungi jalili yalu jungku nanganginyina barndana. Marda nyulimi lalanba yalunya kudanyu barri. Marda nyulimi lalanba yalunya milidimbijina yalunya, yalu jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index