Formulário de pesquisa

Colossians 2:12

12Jali narri kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki narrinya ngurrunbayi wabudana yingkawanyi, baki nanda barrinani narringki janyba. Narri jungkuka barrinani nganinyiyurru narringinkanyi wabuliyngkanyi mambukamukuyngka. Narri jungkuka barrinani nganinyiyurru yalungi. Ngala jali narri mili walajba wabudananyi, baki nanda barrinani narri walajba barrinani buyingkinyi nganinyimuku. Mili wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi, baki nani barri jali yalu kingkarrumba narrinya wabudananyi, baki nanda barrinani nyuli mili wankamba narrinya Kudwanyi. Mili wankambayi narrinya, narri jungunkanyi buyingkinyi nganinyimuku nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index