Formulário de pesquisa

Ephesians 4:7

7Jali ngambala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki nyuli manjijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi ngamandurri. Manjijbayi Jisus Krayiswanyi nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, baki ngankijbayi nanda Ngarndu ngambalandu mankanyina. Ngankijbayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi yingkana mankanyina, baki yingkana mankanyina, baki yingkana mankanyina. Nani ngankijbayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi, baki nanankardi barri yuku ngambala waki nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Yuku ngambala waki nangangi, yabimbangangi ngambalanya ngiruka Kunybawanyi Ngarnduwanyi. Yabimbaka ngambalanya ngiruka wakinkanyi nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index