Formulário de pesquisa

John 3:30

30Waluwa nyuli badajba, ngayi walkurra mambuka. Ngala bayngkani nyuli badajba, nyulu walkurra mambuka. Miku ngayu walkurra. Nanijba nyulu walkurra mambuka. Miku ngayu. Kajamukunyi yalu durrijba Krayis nanijba, ngala kujajarranyi ngana yalu durrijba. Ngala ngayu mirnarrijba muwa nanankanyi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index