Formulário de pesquisa

Matthew 19:11

11Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Nanda jangkurr maykarrayngka, yi, nanda jardibirri jangkurr durriykanyi, ngala miku ngayiyanyi yanyba nanda jangkurr bukambijuyngka yalungi. Ngala kudiyawanyi jayalu durrijba nanda jangkurr, jayalu mirnarrijba muwa nanankanyi jangkurranyi, miku muningka manjiykanyi nanda maninganja nangangi. Ngayi yanyba nanda jangkurr yalungi, jalija durrijba nanda jangkurr ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index