Formulário de pesquisa

Philippians 2:22

22Narri jingkijbangka nayinda Dimudi, nyulu kunyba wakiwarr nangangi Jisus Krayiskanyi. Kudanyu nyulu wakingka nangangi. Milidimbaka nyulu yalunya nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Maruka ngayu muwa nangangi. Baki narri marda marukangka muwa nangangi. Ngaliya Dimudi, malumba ngaliya wakiyi, barrinani nijanganjinyi baki jandanyi. Malumba ngaliya wakiyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngaliya karuyi yalunya kajamuku nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index