Formulário de pesquisa

Ntendwa 24

Ulahi mwa Paolo

1Mazuwa mashano yatimile Mlavyantambiko mkulu Ananiya kaita Kaisaliya na wadalahale wamwenga na mchimaila akwitangwa Tetulo. Walaila kwa Feliki nakumwigaila ulahi mwa Paolo. 2Niyo Paolo etangwa, Tetulo akonga kulavya ulahi wakwe savino,

“Mtunywa! Ulongozi wako wedi uchigaila chipindi chitali cha utondowazi, mahituko yalozize yadamanyika kwawedi we si yetu. 3Chihokela vino chila hantu na chipindi choseni, naho chakuhongeza vitendese. 4Sikunga kukwaziza muda ulozize mna nakulombeza chifile mbazi chetegeleze hadodo. 5Chimbunkula mntu yuno niwakusinyisa, kakonga nkumbizi mgati mwa Wayahudi wose mwe isi naho uyo ni mkulu ywa Nazaleti. 6Naho kajeza kujela uzavu mwe Nyumba nkulu ya Chohile niyo chamgwila. 7Chaviwonaga chimlahe kwa sigilizi yetu wenye, mna Lisiya mkulu ywa wankondo kabula niyo amusa kwetu kwa udahi mkulu. Niyo Lisiya alavya sigilizi kugamba wakumlaha wabule kwako. 8Uneva unamuza yuno mntu weye mwenye nabunkule yadya yoseni chikumlaha.” 9Wayahudi wazumila ulahi nakugamba yano yoseni ni chindedi.

Kwegombela kwa Paolo kwa Feliki

10Mkulu ywa Chilumi niyo amsogeila Paolo kulonga naye Paolo agamba,

“Sivimanya kugamba kutenda mlamuzi mwe isi ino kwa mihilimo ilozize, kwa ivyo selelwa kwegombela kwako. 11Wadaha kuviwona mwenye, hayajinkile mazuwa mlongo na maidi nasita Yelusalemu kwakuvika. 12Wayahudi hawaniwone hatamwila na mntu yoyose mwe Nyumba nkulu ya Chohile, hegu kuniwona haluvya wantu, mwe nyumba za kuvikila hegu hatuhu hohose mo umzi. 13Iviya hakudaha kukwinka ichindedi cho ulahi wawo mwangu. 14Chintu huzumila mwako, Miye namvikila Chohile ywa wadalahala wetu kwa kutimila sila wowo wakugamba siyo ya chindedi. Mna nazumila mwe chila chintu chiwandikwe mwe sigilizi za Musa na mawandiko ya wawoni. 15Nina msuhi kwa Chohile saviya wowo wenye wananayo, kugamba wantu woseni, watana na wehiye, nawauyuke. 16Kwaivyo nadamanya viya hudaha nitende na udahi wa kusagula yedi kwa Chohile na wantu.

17“Nize nitende hale na Yelusalemu kwa mihilimo ilozize, sita kudya kuguha hela kwa wantu wangu kulavya majeleko. 18Umo hadamanya vino wanibwila mwe Nyumba nkulu ya Chohile nize niheze ngasu ya ulenguso. Nahekwine fyo dya wantu hegu ngavungavu. 19Mna Wayahudi wamwenga kulaila si ya Asiya nawehadya, wowo wenye waungwa weze mwako kulavya ulahi wawo kwangu. 20Hegu waleke wano wehano walonge masa waniwone nayo miye hadamanya umo nichimale mwechitala, 21mna nalongaga chintu chimwenga umo nachimalaga mwawo, ‘Mwanilaha dyelo kwa kuzumila kugamba wafile nawauyuke.’ ”

22Feliki mwenye amanyize vyedi isila iyo, niyo awikiya zuwa tuhu ulahi uwo, awagamba, “Umo mkulu ywa wankondo Lisiya aneza nanilamule ulahi wenyu.” 23Amunga mkulu amsinye Paolo, mna enkigwe luhenyo naho wawalekele wambuyaze wamwinke chiya akunga.

Paolo mwa Feliki na Dulusila

24Yeze yajinke mazuwa majeche Feliki keza hamwenga na mkaziwe Dulusila, yeye nani Myahudi. Asigila Paolo egalwe akamwetegeleze akasimwila mbuli za kumzumila Kulisito Yesu. 25Mna Paolo umo akajendeleza kulonga mwe wedi, kutenda na chihimo, nedizuwa dikwiza dye nkanto, Feliki noyo ogoha agamba, “Wadaha kwita. Nahwitange naho hatenda na luhenyo.” 26Umo nakafanyanya kugamba Paolo namwinke hela, kwaivyo kamsigila chila nkanana nakusimwila naye.

27Ize ijinke mihilimo midi, Feliki kahokelwa ni Pokiyo Fesito kutenda liwali. Feliki nakaunga abwedwe ni Wayahudi niyo amjela Paolo mwe chifungo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index