Formulário de pesquisa

Waefeso 5

Wikazi mo Ulangazi

1Ivyo, mtimilizeni Chohile, kwaviya nyuwe mwi wanawe akunga. 2Mwikale mwe ungi saviya Kulisito achungile na kulavya ujima wakwe kwa chausa chetu kelavya mwenye saviya jeleko na lavyo dya koka dina mpofa ina mhempe ikumuwagila Chohile.

3Kwaviya nyuwe mwi wantu wa Chohile, ivyo uchilanga, uzavu wowose udya hegu ubafu visekujeza kulongwa mwenyu hata hadodo. 4Naho milosi ikujela soni, ya uhezi hegu uhungu, yose ayo haiwagilwe kwenyu milosi ya kumtogola Chohile niyo iwagilwe. 5Mmanye chindedi kugamba mjenda uyaga yoyose hegu mwavu hegu mwihi, wihi waligana na kuvikila tukulu, hegu mntu yoyose esaivyo hatende na ulisi mo useuta wa Kulisito na Chohile.

6Msekuzumila kudantwa ni mntu kwa milosi ya chihezi kwaviya, kwa chausa cha mbuli saizo maya ya Chohile yawezila wose wakulemela kuzumila. 7Elo, msekuhangana hamwenga nawo. 8Umo kale nyuwe mwendaga mwe chiza, mna haluse nyuwe mwi mwe ulangazi kwa kulungana na Zumbe. Ikalani saviya wana wa mo ulangazi, 9kwaviya malailo ya ulangazi ni wedi na uwagilwa na chindedi. 10Jezani kumanya yadya yakumuwagila Zumbe. 11Msekwehanga na mbuli zihiye za mwechiza, mna ikani pwilili. 12Mbuli zikudamanywa kwa chinyele ni soni hata kuzilonga. 13Mna mbuli ziya zikulangazwa ni ulangazi zatenda pwilili, chindedi chakwe chagubulwa, 14naho chila chikuwoneka chilangazizwa. Nivyo vikuleka

“Inuka weye ugonile,

uyuka,

Kulisito naye nakulangaze.”

15Elo, msinyise ivyo mkwikala, Msekwikala enga wahezi, mna saviya wata umanyi. 16Jesani vyedi luhenyo mnanalo kwaviya mazuwa yano yaiha. 17Elo, msekutenda wahezi, mna mmanye ungi wa Zumbe.

18Msekukolwa kwaviya namdamanye mbuli hemwimanyize, mna mlongozwe ni Muye Ukukile. 19Longani kwa milosi ya chitabu cha Zabuli, mchemeleni Zumbe nchemo za Zabuli kwa kuhongeza mwe myoyo yenyu. 20Mhongezeni Chohile Tate kwa chila chintu mazuwa yose kwa chausa cha yose, kwa sila ya zina dya Zumbe dyetu Yesu Kulisito.

Wikazi wedi wa Wavyele na Wagosi zawo

21Mwivane wenye kwa wenye kwa kumtunya Kulisito.

22Wavyele waweve wagosi zawo enga kumwiva Zumbe. 23Kwaviya mgosi ana useuta mwa mkaziwe, enga viya Kulisito eli na uzumbe mwe wadya wamzumile Kulisito naye mwenye ni Mhonyi ywa wamzumile Kulisito, awo ni mwili wakwe. 24Enga viya wadya wamzumile Kulisito wakumwiva Kulisito, saivyo wavyele waweve wagosi zawo mwe mbuli zose.

25Nyuwe wagosi, waungeni wavyele wenyu enga viya Kulisito awaungile wamzumile, kelavya ujima wakwe kwachausa cha ivyo adyungile, 26atendaga vino chani alenguse bunga dya wamzumile Kulisito kwachausa cha Chohile, akalengusa kwa mazi na kwa ulosi. 27Adamanyaga vino chani awatende wose wakumzumila watende wakwe, wakukile naho wedi vitendese, wamzumile Kulisito hewena katitu hegu kekonyize hegu lema dyodyose. 28Ivyo, wagosi wawaunge wavyele wawo enga mili yawo wenye. Akumunga mkaziwe eunga mwenye. 29Hahali mntu yoyose akuwihiwa umwili wakwe, mna aulisa na kuuvisa, saviya Kulisito naye akudima wamzumile. 30Kwaviya suwe chivitago vyo mwili wakwe. 31“Ivyo mgosi namwase tati yakwe na mami yakwe natimilane na mkaziwe, nawo waidi nawatende mwili umwenga,” 32Chinyele chino ni chikulu, mna nalonga mbuli za Kulisito na wamzumile Kulisito. 33Mna yawaungani nanywi chila mgosi amwunge mkaziwe enga viya akweunga mwenye, mvyele naye amtunye mgosiwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index