Formulário de pesquisa

Matayo 17

Kuhituka isula

Mako 9:2-13; Luka 9:28-36

1Yeze yomboke mazuwa mtandatu, Yesu awaguhaga Petulo na Yakobo na Yohana mlukolo ywa Yakobo aita nawo kolugulu lutali hantu nawechedu. 2Uko kahitukila isula yakwe mwa meso yawo, uso wakwe ung'ala saviya zuwa, suche zakwe zing'ala saviya ulangazi. 3Niyo wanampina watatu wamwona Musa na Eliya wakatamwila na Yesu. 4Petulo amgamba Yesu, “Zumbe, ni vitana suwe chikatenda hano. Ukaunga, nanizenge mahema matatu, dyako, dya Musa, na idimwenga dya Eliya.”

5Umo achei akalonga, ingu ding'aile dyawagubika, izwi dyalawa mdya mwe diya idingu, dyagamba, “Yuno nuyo Mwanangu akuniwagia hungisa. Mwetegelezeni!”

6Wanampina weze weve diya idizwi, niyo wagwa chifudifudi, wogohesa. 7Yesu eza, awadonta, awagamba, “Inukani, msekogoha.” 8Weze wagubule ameso yawo, hawawone mntu mna Yesu ichedu.

9Umo wakasela kulaila kolugulu, Yesu awasigila, agamba, “Msekumgambila mntu yoyose imbuli muwone, kubula aho akwizila Mwana ywa Mntu, hadya nauyukile.”

10Wanampina wamuza, wagamba, “Nimbwani wahinya Sigilizi walonga kugamba, Eliya nuyo wa nkongo kwiza?”

11Yesu ahitula, “Chindedi Eliya nuyo wa nkongo kwiza, uyo naike vyedi chila chintu. 12Mna nawagambilani kugamba, Eliya keza kale, hawambunkule, wamdamanya yadya yoseni waungile. Mwe ivyo Mwana ywa Mntu nawamdamanya vihiye.”

13Niyo wanampina wabunkula kugamba nakalonga nawo mbuli za Yohana Mta kubatiza.

Yesu ahonya mbwanga mta mpepo

Mako 9:14-29; Luka 9:37-43

14Weze wabule he idifyo, mntu yumwenga amsogeila Yesu nakumfikila madi. 15Agamba “Zumbe, mfile mbazi mwanangu wa chilume! Agwa msango naho asulumizwa vihiye vikuleka nkanana zilozize agwela mwe moto hegu mwe mazi. 16Namwigalaga kwa wanampina wako, mna wadunduga kumhonya.”

17Yesu ahitula, “Nyuwe cheleko hemkuzumila naho hemwimanyize! Nanikale na nyuwe vibule ini? Nigailani umbwanga uyo.” 18Yesu aikwahila idya impepo, nayo yamlawa yudya mbwanga, kukongela aho kahona.

19Niyo wanampina wambasa Yesu kwa hankanda echedu, wamuza, “Nimbwani suwe chidunduga kuilavya idya impepo?”

20Yesu ahitula, “Kwaviya mhungukilwa nu uzumizi. Nawagambilani chindedi, uneva mnatenda na uzumizi mdodo saviya mpuluzi ikwitangwa haladali, mwadaha kulugamba ulugulu luno, ‘Halawe hano wite kudya!’ Nalo na luhalawe. Hakutendeke na mbuli haikudahika mwenyu.” 21Mna kwa malombezo na kufunga nuko kukudaha kudamanya vino, hachihali chituhu chikuvidaha.

Yesu alonga vituhu ifile yakwe

Mako 9:30-32; Luka 9:43-45

22Umo wanampina weze wadugane wose uko Galilaya, Yesu awagamba, “Mwana ywa Mntu ehajihi nakwinkizwa mwe mikono ya wantu. 23Nawamkome, mna mazuwa matatu yakutimila na uyuke.”

Wanampina wengilwa ni chinyulu vidala.

Maliho ya kodi ya Nyumba ya Chohile

24Umo Yesu na wanampina wakwe weze wabule Kapelinaumu, wachisanya kodi ya nyumba nkulu ya Chohile wambasa Petulo nakumuza, “Togola! Mhinyi ywenyu alavya kodi ya Nyumba ya Chohile?”

25Petulo ahitula, “Chindedi, alavya.”

Petulo eze engile kwe nyumba, Yesu akonga kulonga, agamba, “Wagaze, Simoni? Ni yuhi akuliha makanto hegu kodi kwa maseuta we isi ino? Wakaya we isi hegu wajeni?”

26Petulo ahitula, “Wajeni.”

Yesu ahitula, ni vyedi, “Nikugamba wakaya hawakuliha kodi. 27Mna sivyo vyedi kuwaihiza wantu wano. Elo hitani kwe diziwa mkadule ndwano mwa mazi. Samaki ya nkongo no gwize, ugubule mlomo wakwe, na ubwile tundu dya hela dikuchinta kulihila kodi yetu suwe waidi.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index